Cách cài đặt và sử dụng WP-CLI

WP-CLI (WordPress Command Line Interface) là giao diện command-line của WordPress. Nó cho phép thực hiện các hoạt động bảo trì phức tạp trong trang web của bạn chỉ bằng những dòng lệnh, bạn có thể cập nhật plugin, cài đặt theme, có thể xoá các bản sửa đổi (revisions) hoặc thực hiện tìm kiếm và thay thế trong CSDL một cách an toàn và còn nhiều hơn thế nữa.

Cài đặt WP-CLI

Để cài đặt WP-CLI trên VPS hay hệ điều hành macOS, Linux bạn thực hiện như sau:

Tải WP-CLI trên Github

curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar

Kiểm tra đã tải thành công WP-CLI hay chưa

php wp-cli.phar --info

Chmod quyền thực thi cho wp-cli.phar

chmod +x wp-cli.phar

Di chuyển wp-cli.phar đến thư mục /usr/local/bin/wp

sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp

Kiểm tra hoạt động

wp --info

Nếu nó hoạt động thì output sẽ như thế này

OS:	Darwin 20.2.0 Darwin Kernel Version 20.2.0: Wed Dec  2 20:39:59 PST 2020; root:xnu-7195.60.75~1/RELEASE_X86_64 x86_64
Shell:	/bin/bash
PHP binary:	/usr/bin/php
PHP version:	7.3.24-(to be removed in future macOS)
php.ini used:	
WP-CLI root dir:	phar://wp-cli.phar/vendor/wp-cli/wp-cli
WP-CLI vendor dir:	phar://wp-cli.phar/vendor
WP_CLI phar path:	/Applications/MAMP/htdocs/hieuwp
WP-CLI packages dir:	
WP-CLI global config:	
WP-CLI project config:	
WP-CLI version:	2.4.0

Một số lệnh cơ bản trong WP-CLI

Cài đặt và kích hoạt plugin

wp plugin install seo-by-rank-math --activate

Với câu lệnh trên sẽ thực hiện cài đặt và kích hoạt plugin Rank Math với seo-by-rank-math chính là slug từ trang download chính thức của plugin này: https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/

Huỷ kích hoạt các plugin

Bạn có thể huỷ kích hoạt một plugin bất kì với cú pháp đơn giản:

wp plugin deactivate plugin-name

Thay đổi mật khẩu người dùng

wp user update 1 --user_pass=<password>

Ngoài ra bạn còn có thể tạo mới người dùng, thay đổi quyền quản trị và còn nhiều hơn thế nữa, gõ wp user để xem trợ giúp về cách sử dụng các câu lệnh quản trị người dùng.

Tìm kiếm và thay thế

Đây là chức năng mà mình cảm thấy khá hay, nhanh chóng và an toàn trong việc cập nhật CSDL, như trong bài Thay đổi tên miền cho website WordPress, bạn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây để thay đổi tên miền một cách dễ dàng.

wp search-replace "://myold-domain.com" "://mynew-domain.com" --all-tables --verbose

Tóm tắt

WP-CLI là công cụ khá mạnh mẽ và tiết kiệm thời gian để quản trị website, bạn có thể tham khảo thêm nhiều tính năng thú vị tại https://wp-cli.org/