Thay đổi tên miền cho website WordPress

Vì một lý do nào đấy bạn cần thay đổi tên miền cho website wordpress của mình, để đảm bảo chính xác dữ liệu không bị thay đổi và gặp trục trặc khi chuyển qua tên miền mới, dưới đây là một số lưu ý quan trọng hy vọng sẽ giúp được bạn.

# Xem lại Cơ sở dữ liệu

Chúng ta cần xem lại chính xác url cũ trong website là gì, để thực hiện điều này, bạn cần query câu sql bên dưới:

SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

Kết quả:

+-----------+-------------+------------------------------+----------+
| option_id | option_name | option_value         | autoload |
+-----------+-------------+------------------------------+----------+
|     2 | home    | https://myold-domain.com   | yes   |
|     1 | siteurl   | https://myold-domain.com   | yes   |
+-----------+-------------+------------------------------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

Như bạn thấy, chúng ta có được tên miền cũ và tên giao thức (http hoặc https)

# Thực hiện các thay đổi

Bằng cách chạy các truy vấn này trên bảng điều khiển MySQL của bạn. (Lưu ý bạn cần backup dữ liệu trước khi chạy)

Thay đổi tên miền

Thay thế New bằng tên miền mới của bạn (ví dụ: mynew-domain.com). Thay thế Old bằng miền cũ của bạn (ví dụ: myold-domain.com):

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'Old', 'New') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'Old', 'New');
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'Old','New');
UPDATE wp_usermeta SET meta_value = replace(meta_value, 'Old','New');
UPDATE wp_links SET link_url = replace(link_url, 'Old','New');
UPDATE wp_comments SET comment_content = replace(comment_content , 'Old','New');

Thay đổi giao thức

Ví dụ website cũ của bạn sử dụng giao thức http, bây giờ chuyển sang https thì bạn cũng thực hiện giống như các câu truy vấn trên, thay New với https:// và Old với http://

# Khắc phục sự cố không truy cập được trang quản trị

Nếu bạn sự cố này khi chuyển qua tên miền mới, hãy chỉnh sửa file wp-config.php và đặt lại tên miền mới

define( 'WP_HOME', 'https://example.com' );
define( 'WP_SITEURL', 'https://example.com' );